Wybory samorządowe

Obywatelska Rzeczpospolita Polska.
Forum polityczne obywateli i organizacji pozarządowych.

Program i zasady działania ORP – Wybory samorządowe 2018.

 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Program wyborczy każdego komitetu wyborczego uczestniczącego w wyborach lokalnych składa się z dwóch części:

  1. Lokalnej – precyzującej zamierzenia inwestycyjne lub organizacyjne na rzecz środowiska lokalnego;
  2. Ogólnej – określającej filozofię i praktykę pracy Urzędu na rzecz obywateli i przedsiębiorców.

Nie będziemy wnikali w program wyborczy komitetu w warstwie lokalnej, ponieważ wynika on z uwarunkowań miejscowych i jest związany ze specyfiką danej miejscowości i regionu.

Natomiast intencją partii Obywatelska Rzeczpospolita Polska będzie wzmocnienie w nadchodzących wyborach samorządowych tych lokalnych komitetów wyborczych, które przedstawią w warstwie ogólnej swego programu filozofię działania samorządu na rzecz społeczności lokalnej, opartą na przestrzeganiu praw i wolności obywatelskich oraz przestrzeganiu Kodeksu Etyki przez radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Takie komitety wyborcze, przystępujące do wyborów lokalnych pod własną nazwą, otrzymają oficjalne wsparcie Obywatelskiej RP i prawo do posługiwania się logo Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej, obok swego własnego logo. Dla wyborców będzie to potwierdzeniem, że tak wybrany samorząd będzie realizował najpełniej ich prawa obywatelskie, a wybrani przedstawiciele będą przestrzegali zasad etyki przy wykonywaniu swoich mandatów.

Zdaniem inicjatorów projektu, w części ogólnej programu wyborczego, jeśli ma on być programem pro-obywatelskim, powinny znaleźć się następujące zapewnienia.

  1. Każdy wniosek obywatela lub przedsiębiorcy, wniesiony do Urzędu, winien zostać zakończony niezwłocznym wydaniem postanowienia lub decyzji pozytywnej, jeśli nie zabrania tego w sposób wyraźny żaden przepis obowiązującego prawa.
  2. Każdy obywatel winien uzyskać w Urzędzie dokładną informację i pomoc w załatwieniu problemu, z którym się zwraca.
  3. W strukturze Urzędu zostanie utworzony Wydział Inwestycyjny, pracujący na rzecz rzemieślników i lokalnych przedsiębiorców sektora MSP. Jego zadaniem będzie pomoc w tworzeniu konsorcjów inwestycyjnych, budowlanych i usługowych, z udziałem kupców, rzemieślników i firm sektora MSP, mogących startować w przetargach lokalnych i zewnętrznych oraz realizować zadania na rzecz gminy w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.
  4. Władze gminy zapewnią warunki organizacyjne, techniczne i lokalowe dla powołania w gminie Samorządu Gospodarczego MSP i powołania przez Samorząd Gospodarczy Rady Konsultacyjnej przy Wójcie/Burmistrzu/Prezydencie, mającej realny wpływ na podejmowane przez samorząd decyzje gospodarcze.

Prosimy o nadsyłanie dalszych uwag, propozycji i postulatów do programu wyborów samorządowych, które chcielibyście Państwo wdrożyć w codziennej pracy naszych samorządów i urzędów, na adres mailowy: biuro@obywatelskarp.pl

O tym, który z lokalnych komitetów wyborczych uzyska poparcie Obywatelskiej RP, będą decydowały Koła Gminne ORP.

Lista komitetów wyborczych wspieranych przez ORP zostanie ujawniona na stronie internetowej ORP.

Warunkiem otrzymania wsparcia ORP przez komitet wyborczy, będzie złożenie w Kole Gminnym ORP oświadczenia, iż komitet wyborczy w części ogólnej swego programu wyborczego będzie realizował zasady programowe ORP oraz podpisanie przez każdego z kandydatów oświadczenia, iż w wykonywaniu swego mandatu wyborczego zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Etyki ORP.

Nie jest wymagana przynależność kandydatów do Obywatelskiej RP. Jeśli jednak osoba wybrana z poparciem ORP naruszy postanowienia Kodeksu Etyki, poinformujemy o tym społeczność lokalną, a naruszającemu Kodeks cofniemy rekomendację i pozbawimy możliwości uzyskania takiej rekomendacji w przyszłości. O przypadkach naruszenia Kodeksu Etyki będziemy informowali na naszej stronie internetowej.

Takie same zasady będą obowiązywały w wyborach do Rad Powiatowych i Sejmików Wojewódzkich.

OŚWIADCZENIE KANDYDATA – WZÓR.
Wykonując mandat wyborczy, uzyskany z ramienia Komitetu Wyborczego (tu nazwa Komitetu) popieranego przez Obywatelską Rzeczpospolitą Polską, zobowiązuję się do przestrzegania Kodeksu Etyki ORP.
W przypadku naruszenia przeze mnie zasad Kodeksu Etyki wyrażam zgodę na poinformowanie o tym moich wyborców na stronie internetowej ORP.