Statut partii

Statut partii Obywatelska RP – Propozycje strukturalne.

 

Poniższy projekt struktury organizacyjnej partii wynika z przyjęcia następujących założeń.

  1. Partia ma być budowana oddolnie, a nie jak dotychczasowe partie tworzona od góry przez lidera i grupę inicjatywną z liderem związaną.
  2. Partia ma być zarządzana kolegialnie, ponieważ jesteśmy przeciwni partiom wodzowskim.
  3. Członkowie partii mają mieć bezpośredni i realny wpływ na politykę partii, jej program i sposób zarządzania – stąd krótkie 2-letnie kadencje oraz łatwość odwoływania przedstawicieli na każdym szczeblu i w każdym czasie.
  4. W okresie przejściowym 6 lat, podmioty założycielskie (organizacje pozarządowe uczestniczące w opracowaniu statutu i programu partii) powinny mieć zapewnioną odpowiednią reprezentację we wszystkich organach kolegialnych partii – Zarządzie Krajowym, Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki i Sądzie Partyjnym. Takie rozwiązanie jest konieczne do czasu okrzepnięcia struktur. Doświadczenie pokazuje bowiem, że każda nowa inicjatywa polityczna, szczególnie taka, która ma szanse powodzenia, natychmiast przyciąga najrozmaitszych dziwnych ludzi, którzy z polityki chcą sobie zrobić sposób na życie. W początkowej fazie tworzenia struktur takie osoby mają bardzo duże możliwości zmanipulowania wyborów lub zdominowania struktur, a tym samym przejęcia władzy i skompromitowania całej inicjatywy. W takim okresie przejściowym muszą wyłonić się nowi odpowiedzialni kandydaci na polityków, musi ukształtować się wykładnia Kodeksu Etyki i muszą ugruntować się procedury kontroli wewnętrznej oraz praktyka orzecznicza Sądu Partyjnego.

 

Struktura organizacyjna.

 

Koła Gminne.

Podstawową jednostką organizacyjną ORP jest Koło Gminne.

Każde Koło Gminne wyznacza Przedstawiciela Koła ds. kontaktów zewnętrznych. Żadne dane osobowe członków Koła podane w Deklaracji, nie będą ujawniane. Przedstawiciel Koła otrzyma kody do skrzynki mailowej Koła i tylko adres poczty mailowej Koła zostanie ujawniony na stronie internetowej Partii ORP, w zakładce Koła Gminne.

W Kołach Gminnych liczących do 5 członków, decyzje podejmowane są kolegialnie.

W Kołach Gminnych liczących 6 i więcej członków może zostać wyłoniony Zarząd Gminny, podejmujący kolegialnie decyzje w imieniu członków Koła Gminnego.

O powołaniu Zarządu Gminnego oraz o liczbie osób w Zarządzie Gminnym decydują członkowie Koła w głosowaniu jawnym. Zarząd zostaje wybrany na okres dwóch lat.

Zarząd Gminny lub poszczególni członkowie Zarządu Gminnego mogą być w każdej chwili odwołani w głosowaniu tajnym, zarządzanym na pisemny wniosek co najmniej jednej piątej członków Koła Gminnego. Po odwołaniu Zarządu lub członka Zarządu następują wybory uzupełniające do Zarządu Gminnego.

Wybory do Zarządu Gminnego są tajne.

 

Rady Powiatowe.

Koła Gminne w głosowaniu tajnym wyłaniają członków Rady Powiatowej, w liczbie do 2 osób na gminę.

Każda Rada Powiatowa wyznacza Przedstawiciela Rady ds. kontaktów zewnętrznych. Żadne dane osobowe członków Rady Powiatowej, nie będą ujawniane. Przedstawiciel Rady otrzyma kody do skrzynki mailowej Rady i tylko adres poczty mailowej Rady zostanie ujawniony na stronie internetowej Partii ORP.

W Radach Powiatowych liczących do 5 członków, decyzje podejmowane są kolegialnie.

W Radach Powiatowych liczących 6 i więcej członków może zostać wyłoniony Zarząd Powiatowy, podejmujący kolegialnie decyzje w imieniu członków Rady Powiatowej.

O powołaniu Zarządu Powiatowego oraz o liczbie osób w Zarządzie Powiatowym decydują członkowie Rady Powiatowej w głosowaniu jawnym. Zarząd zostaje wybrany na okres dwóch lat.

Zarząd Powiatowy lub poszczególni członkowie Zarządu Powiatowego mogą być w każdej chwili odwołani w głosowaniu tajnym, zarządzanym na pisemny wniosek co najmniej jednej piątej członków Rady Powiatowej. Po odwołaniu Zarządu lub członka Zarządu następują wybory uzupełniające do Zarządu Powiatowego.

Wybory do Zarządu Powiatowego są tajne.

 

Rady Wojewódzkie.

Rady Powiatowe w głosowaniu tajnym wyłaniają członków Rady Wojewódzkiej, w liczbie 1 osoba na powiat.

Każda Rada Wojewódzka wyznacza Przedstawiciela Rady ds. kontaktów zewnętrznych. Żadne dane osobowe członków Rady Wojewódzkiej, nie będą ujawniane. Przedstawiciel Rady otrzyma kody do skrzynki mailowej Rady i tylko adres poczty mailowej Rady zostanie ujawniony na stronie internetowej Partii ORP.

W Radach Wojewódzkich liczących do 5 członków, decyzje podejmowane są kolegialnie.

W Radach Wojewódzkich liczących 6 i więcej członków może zostać wyłoniony Zarząd Wojewódzki, podejmujący kolegialnie decyzje w imieniu członków Rady Wojewódzkiej.

O powołaniu Zarządu Wojewódzkiego oraz o liczbie osób w Zarządzie Wojewódzkim decydują członkowie Rady Wojewódzkiej w głosowaniu jawnym. Zarząd zostaje wybrany na okres dwóch lat.

Zarząd Wojewódzki lub poszczególni członkowie Zarządu Wojewódzkiego mogą być w każdej chwili odwołani w głosowaniu tajnym, zarządzanym na pisemny wniosek co najmniej jednej piątej członków Rady Wojewódzkiej. Po odwołaniu Zarządu lub członka Zarządu następują wybory uzupełniające do Zarządu Wojewódzkiego.

Wybory do Zarządu Wojewódzkiego są tajne.

 

Rada Krajowa.

Rady Wojewódzkie w głosowaniu tajnym wyłaniają członków Rady Krajowej w liczbie 2 osoby na województwo.

Rada Krajowa składa się z:

– 32 członków wybranych i delegowanych przez Rady Wojewódzkie działające na terytorium RP;

– 12 członków delegowanych przez Stowarzyszenia partnerskie powołujące Partię, po 4 osoby wyłonione w głosowaniu tajnym na Walnym Zgromadzeniu każdego z tych stowarzyszeń;

– nieokreślonej liczby członków desygnowanych przez rady krajów zamieszkanych przez obywateli polskich, w liczbie 2 osoby na każdy kraj.

Rada Krajowa wyznacza Przedstawiciela Rady ds. kontaktów zewnętrznych.

Rada Krajowa wyłania 5-osobowy Zarząd Krajowy, podejmujący kolegialnie decyzje w imieniu członków Rady Krajowej.

Zarząd Krajowy lub poszczególni członkowie Zarządu Krajowego mogą być w każdej chwili odwołani w głosowaniu tajnym, zarządzanym na pisemny wniosek co najmniej jednej piątej członków Rady Krajowej. Po odwołaniu Zarządu lub członka Zarządu następują wybory uzupełniające do Zarządu Krajowego.

Wybory do Zarządu Krajowego są tajne.

W okresie przejściowym 6 lat od dnia wyboru pierwszej Rady Krajowej, Zarząd Krajowy składa się z 2 osób wybieranych w głosowaniu tajnym spośród 32 członków Rady Krajowej delegowanych przez Rady Wojewódzkie oraz 3 osób spośród 12 członków Rady Krajowej delegowanych przez stowarzyszenia partnerskie, po jednej osobie wybranej przez Walne Zgromadzenie każdego z tych stowarzyszeń.

 

Organy statutowe.

Komisja Rewizyjna, Komisja Etyki oraz Sąd Partyjny składają się z 5 (pięciu) osób, wybieranych przez Radę Krajową w głosowaniu tajnym, spośród członków Rady Krajowej.

W okresie przejściowym 6 lat od dnia wyboru pierwszej Rady Krajowej, każdy z wyżej wymienionych organów składa się z 2 osób wybieranych w głosowaniu tajnym spośród 32 członków Rady Krajowej delegowanych przez Rady Wojewódzkie oraz 3 osób spośród 12 członków Rady Krajowej delegowanych przez stowarzyszenia partnerskie, po jednej osobie wybranej przez Walne Zgromadzenie każdego z tych stowarzyszeń.

 

Struktury zagraniczne.

Zgodnie z powyższym schematem organizacyjnym mogą być tworzone struktury ORP w każdym kraju, w którym mieszkają Polacy posiadający obywatelstwo polskie.

W każdym z tych krajów można powołać 3-stopniową strukturę organizacyjną, dostosowaną nazewnictwem do specyfiki, geografii i podziału administracyjnego kraju, adekwatną do schematu: koło gminne – rada powiatowa – rada wojewódzka.

Najwyższym szczeblem jest rada odpowiadająca radzie wojewódzkiej, zwana radą kraju w którym została ukonstytuowana, która może desygnować 2 członków do Rady Krajowej.

Tak zdefiniowana rada kraju, uzyskuje status przedstawicielstwa ORP na terenie kraju, w którym została powołana.

 

Udział w wyborach.

Działające na terytorium RP Koła gminne mają całkowitą swobodę w zakresie decyzji, co do udziału w wyborach samorządowych do Rady Gminy, doboru i desygnowania kandydatów na radnych oraz zatwierdzenia i zgłoszenia list wyborczych. Udział w wyborach może być realizowany na dwa sposoby.

  1. Powołany przez Koło gminne komitet wyborczy może zostać zarejestrowany pod szyldem ORP oraz posługiwać się nazwą i logo partii, jeśli jego program jest zgodny z założeniami ORP, a kandydaci na radnych, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zobowiążą się na piśmie do przestrzegania Kodeksu Etyki ORP.
  2. Koło gminne może udzielić wsparcia dowolnemu lokalnemu komitetowi wyborczemu, który przedstawi w warstwie ogólnej swego programu filozofię działania samorządu na rzecz społeczności lokalnej, opartą na przestrzeganiu praw i wolności obywatelskich, a jego kandydaci na radnych, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zobowiążą się na piśmie do przestrzegania Kodeksu Etyki ORP.

Takie komitety wyborcze, przystępujące do wyborów lokalnych pod własną nazwą, otrzymają oficjalne wsparcie Obywatelskiej RP i prawo do posługiwania się logo Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej, obok swego własnego logo. Dla wyborców będzie to potwierdzenie, że tak wybrany samorząd będzie realizował najpełniej ich prawa obywatelskie, a wybrani przedstawiciele będą przestrzegali zasad etyki przy wykonywaniu swoich mandatów.

Nie jest wymagana przynależność kandydatów do Obywatelskiej RP. Jeśli jednak osoba wybrana z poparciem ORP naruszy postanowienia Kodeksu Etyki, poinformujemy o tym społeczność lokalną, a naruszającemu Kodeks cofniemy rekomendację i pozbawimy możliwości uzyskania takiej rekomendacji w przyszłości. O przypadkach naruszenia Kodeksu Etyki będziemy informowali na naszej stronie internetowej.

O tym, który z lokalnych komitetów wyborczych uzyska poparcie Obywatelskiej RP, będą decydowały Koła Gminne ORP. Lista komitetów wyborczych wspieranych przez ORP zostanie ujawniona na stronie internetowej ORP.

Podobne zasady będą obowiązywały w wyborach samorządowych do Rady Powiatu oraz w wyborach samorządowych do Sejmików Wojewódzkich.

W przypadku wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz do Parlamentu Europejskiego, kandydatów na posłów, senatorów i eurodeputowanych zgłaszają Rady Wojewódzkie, natomiast ostateczny kształt list wyborczych zatwierdza Zarząd Krajowy ORP.