Projekt Kodeksu Etyki

My Obywatele, zrzeszeni w trzech następujących organizacjach pozarządowych (w kolejności alfabetycznej):

 1. Stowarzyszenie e-rzemiosło, z siedzibą w Kościanie;
 2. Stowarzyszenie Niepokonani 2012, z siedzibą w Legnicy;
 3. Stowarzyszenie Obywatele Środka, z siedzibą w Stargardzie,

postanawiamy powołać do życia nową partię polityczną, pod nazwą Obywatelska Rzeczpospolita Polska i ustanawiamy niniejszy Kodeks Etyki, który będzie obowiązywał jej członków, pracowników i wszystkie osoby związane z partią oraz desygnowane przez partię do pełnienia funkcji publicznych.

Chcemy zmienić istotę systemu politycznego kraju. Chcemy doprowadzić do odnowy moralnej polskiej polityki. Chcemy przywrócić sens i godność takim pojęciom jak polityk, polityka i partia polityczna, które dziś są negatywnie odbierane w opinii publicznej, jako synonimy zaściankowości i prostactwa, zacietrzewienia i zaślepienia, nietolerancji, nienawiści i agresji, bylejakości, nieudolności i niekompetencji.

Chcemy budować nasz program, struktury i zasady działania, odwołując się do takich wartości, jak uczciwość, prawdomówność, praworządność, sprawiedliwość, kultura osobista, tolerancja i szacunek dla innych. Dlatego wprowadzamy niniejszy Kodeks Etyki i usuniemy z naszych szeregów każdego, kto go naruszy.

Chcemy, aby jak najszybciej skończył się czas nieudolności i niekompetencji maskowanej butą, zarozumiałością i pogardą dla inaczej myślących, czas okłamywania i oszukiwania wyborców, traktowania obywateli jak ludzi o niepełnych kwalifikacjach intelektualnych, defraudowania i marnotrawienia pieniędzy publicznych, łamania i naginania prawa, skłócania ludzi i dzielenia ich na lepszych i gorszych, czy obsadzania stanowisk ludźmi niekompetentnymi z nadania politycznego.

Chcemy wykształcić w Polsce nowoczesną, europejską klasę polityczną, której nie będziemy musieli się już więcej wstydzić. Chcemy być wzorem dla innych krajów, a nie pośmiewiskiem dla całego świata.

 

Kodeks Etyki członków partii

Obywatelska Rzeczpospolita Polska

 

I. Zasady ogólne

 1. Kodeks Etyki określa wartości etyczne, które są i będą przestrzegane przez członków, pracowników i przedstawicieli partii politycznej pod nazwą Obywatelska Rzeczpospolita Polska, dalej zwanej ORP, w relacjach zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.
 2. Etyka jest podstawowym elementem działalności statutowej ORP. Działając, jako całkowicie zintegrowana organizacja, pragniemy zagwarantować wszystkim obywatelom, instytucjom państwowym, innym organizacjom pozarządowym i partiom politycznym, pewność przestrzegania etyki przez członków, pracowników i przedstawicieli ORP.
 3. Niniejszy Kodeks zawiera zasady etyki, które bezwzględnie obowiązują wszystkich członków, pracowników i przedstawicieli ORP, pełniących funkcje publiczne z rekomendacji partii. Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji tych zasad, lub odnoszące się do sposobu rozwiązania niejasnych sytuacji, które nie zostały opisane w Kodeksie, należy wyjaśnić z członkami Komisji Etyki.
 4. Członkowie, pracownicy i przedstawiciele partii Obywatelska Rzeczpospolita Polska, zobowiązują się do przestrzegania w całej rozciągłości obowiązującego w Polsce prawa.
 5. Stosowania zasad etyki zawartych w niniejszym Kodeksie będziemy wymagać również od członków innych ugrupowań politycznych będących w koalicji z ORP, lub popieranych przez ORP, wskazując i ujawniając publicznie przypadki naruszenia tych zasad przez te ugrupowania.
 6. Stosowanie Kodeksu Etyki, w żadnym przypadku nie może prowadzić do naruszenia przepisów prawa obowiązujących w Polsce, lub innym kraju, w którym przebywa członek, pracownik lub przedstawiciel ORP.

II. Prawa i obowiązki

 1. Członkom, pracownikom i przedstawicielom ORP przysługują wszystkie prawa zagwarantowane w Konstytucji, ustawach i rozporządzeniach oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych. Organy statutowe Partii nie mogą ograniczać członkom Partii tych praw w jakimkolwiek zakresie.
 2. Członkowie, pracownicy i przedstawiciele ORP mają prawo do własnych przekonań religijnych, ideologicznych i światopoglądowych, ale swoich poglądów w tej sferze nie mogą nikomu narzucać, w szczególności w wypowiedziach publicznych.
 3. Członkowie ORP posiadają prawo przynależności do wszystkich organizacji pozarządowych i ruchów społecznych, których cele i zasady działania nie pozostają w sprzeczności z zapisami Statutu i Kodeksu Etyki ORP.
 4. Członkom, pracownikom i przedstawicielom ORP, w wypowiedziach publicznych, związanych z pełnieniem funkcji publicznych (czyli funkcji partyjnych, administracyjnych, samorządowych, parlamentarnych lub rządowych), nie wolno:
  • kłamać;
  • obrażać rozmówców;
  • uzasadniać swoich działań i decyzji własnymi przekonaniami religijnymi, ideologicznymi lub światopoglądowymi.
 1. Wszyscy członkowie i pracownicy ORP mają obowiązek:
  1. Dawać przykład przejrzystości w działaniach, które wykonują w zakresie swoich kompetencji i zgodnie ze swoim poziomem odpowiedzialności.
  2. Tworzyć warunki pracy i zarządzania w oparciu o etykę, uczciwość i szczerość postępowania.
  3. Prowadzić i wymagać od wszystkich dyrektorów, kadry kierowniczej, pracowników i współpracowników, świadczenia pracy z zaangażowaniem i wysokimi standardami uczciwości.
  4. Działać z poszanowaniem i przestrzeganiem przepisów prawa.
  5. Wykonywać prace zespołowe, ukierunkowane na dobro obywateli, skupiając się na pozytywnych wynikach, przy zachowaniu wszelkich zasad etyki.

III. Deklaracja wartości ORP

Wszyscy członkowie i pracownicy ORP oraz osoby reprezentujące partię lub desygnowane przez partię do pełnienia funkcji publicznych, muszą przestrzegać i respektować poniższe wartości.

 1. Uczciwość. Oznacza w szczególności zakaz:
  • relatywizowania przepisów prawa dla uzasadnienia swojego postępowania lub swoich poglądów;
  • relatywizmu moralnego w ocenie zjawisk, wydarzeń, wypowiedzi i postaw, podyktowanego ksenofobią, nietolerancją, czy przekonaniami religijnymi, ideologicznymi lub światopoglądowymi;
  • zachowań hedonistycznych, polegających na prowadzeniu wystawnego życia za pieniądze podatników, na przykład używania samochodów służbowych z kierowcą do wyjazdów prywatnych, czy też zamawiania w czasie służbowych posiłków, spożywanych na koszt podatnika, wykwintnych i wyszukanych potraw oraz drogich win i trunków;
  • pokrywania jakichkolwiek kosztów utrzymania własnego lub członków własnej rodziny z pieniędzy publicznych;
  • postaw oportunistycznych, przejawiających się w rezygnacji ze stałych zasad moralnych lub przekonań dla osiągnięcia doraźnych korzyści, skutkujących wybieraniem zawsze tego, co jest w danej sytuacji bezpieczne i korzystne;
  • postaw konformistycznych, przejawiających się w podporządkowaniu się wartościom, poglądom, zasadom i normom postępowania obowiązującym w innej grupie społecznej;
  • nepotyzmu, przejawiającego się w zatrudnianiu członków własnej rodziny w biurach poselskich i podległych sobie jednostkach organizacyjnych spółek Skarbu Państwa lub organów administracji publicznej;
  • koniunkturalizmu, przejawiającego się w przedkładaniu interesu własnego ponad interes publiczny i dobro ogółu;
  • składania obietnic bez pokrycia, w szczególności wyborczych;
  • przekupywania innych nierealnymi zapewnieniami;
  • zmiany barw klubowych i przynależności partyjnej przez parlamentarzystów i eurodeputowanych, wybranych z list ORP, w trakcie kadencji Parlamentu;
  • prezentowania postaw i zachowań, które są uznawane za nieuczciwe nie tylko z punktu widzenia obowiązującego prawa, ale także takich, które są uznawane za nieuczciwe w odczuciu społecznym, choć formalnie prawa nie naruszają.
 2. Wiarygodność. Oznacza absolutny obowiązek wywiązywania się ze składanych deklaracji, zapewnień i obietnic wyborczych.
 3. Prawdomówność. Oznacza bezwzględny zakaz kłamania w wypowiedziach publicznych, w zakresie spraw prywatnych, publicznych lub programowych.
 4. Sprawiedliwość. Oznacza przestrzeganie zasad sprawiedliwego traktowania i oceniania współpracowników, obywateli i przeciwników politycznych.
 5. Praworządność. Oznacza rygorystyczne przestrzeganie obowiązującego prawa krajowego i unijnego.
 6. Moralność. Oznacza, że członkom i pracownikom ORP nie wolno stosować zasad podwójnej moralności, ani też dopuszczać się czynów uznawanych w powszechnym odbiorze społecznym jako niemoralne, nawet jeśli nie stanowią one naruszenia obowiązującego prawa, na przykład takich jak nadużywanie alkoholu w miejscach publicznych, rozliczanie kosztów przejazdu innym środkiem lokomocji niż faktycznie użyty, czy zatrudnianie członków najbliższej rodziny w biurach poselskich lub spółkach samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa.
 7. Obiektywizm. Oznacza zakaz relatywizowania pojęć dla usprawiedliwienia swoich działań lub poglądów.
 8. Odpowiedzialność. Oznacza obowiązek dotrzymania danego słowa, zakaz składania nierealnych obietnic, konieczność ponoszenia konsekwencji swoich słów i czynów.
 9. Solidarność. Oznacza obowiązek udzielania rozsądnej i możliwej pomocy wszystkim pokrzywdzonym i potrzebującym wsparcia.
 10. Kultura osobista. Oznacza zakaz zachowań uznawanych w odbiorze społecznym za niegrzeczne, aroganckie, obłudne, prostackie, nietolerancyjne i agresywne.

IV. Standardy postępowania

W relacjach pomiędzy władzami i członkami, dyrektorami i pracownikami, a także w relacjach ze współpracownikami, organami państwowymi, instytucjami i organizacjami wszelkiego rodzaju, jak również w relacjach ze wszystkimi obywatelami, którzy mają jakikolwiek kontakt z ORP, należy stosować następujące zasady.

 1. Członkowie organów statutowych partii winni dążyć do realizacji zadań, postawionych im na Kongresie, zgodnie ze Statutem ORP i Kodeksem Etyki.
 2. Członkowie ORP winni realizować i propagować sympatyczne i etyczne relacje z obywatelami, przekazując w  przejrzystej i uczciwej formie założenia programowe ORP, spełniać składane obietnice, informować o zasadach funkcjonowania ORP na najbliższą przyszłość oraz o projektach długoterminowych, zachęcać do wspólnego uczestnictwa, pozyskiwania nowych członków i sympatyków, wyłącznie w oparciu o rzetelne i uczciwe informacje.
 3. Pracownicy ORP są zobowiązani do koleżeńskiego i życzliwego traktowania swoich współpracowników oraz do przestrzegania zasad porządku, bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Wszyscy powinni zapewniać miłą i przyjazną atmosferę w miejscu pracy, opartą na wzajemnym szacunku i godnym traktowaniu.
 4. Decyzje o zatrudnieniu będą podejmowane w otwartych procedurach konkursowych, w których oceniane są umiejętności, wykształcenie i doświadczenie kandydata, a odrzucana jest jakakolwiek dyskryminacja ze względu na wiek, płeć, rasę, religię, przekonania polityczne lub stan cywilny.
 5. Członkowie i pracownicy ORP nie będą przyjmowali nigdy żadnych korzyści osobistych, w formie dóbr materialnych, usług, rekompensaty finansowej, lub w innej formie, od jakiegokolwiek obywatela, instytucji, firmy czy też pośrednika. Dopuszczalne jest dawanie i otrzymywanie prezentów promocyjnych lub okolicznościowych, będących tradycją w Polsce, np. wiązanki kwiatów lub pudełka czekoladek.
 6. Wszyscy członkowie ORP będą upowszechniać w społeczeństwie zasady panujące w partii.
 7. Jakiekolwiek porozumienie zawarte w imieniu ORP, z naruszeniem zasad uczciwości, przejrzystości lub z podejrzeniem  nieczystych intencji, może być anulowane przez Zarząd Krajowy ORP.

V. Konflikt interesów

 1. Członkowie pracownicy i przedstawiciele partii, jak również członkowie organów statutowych ORP, nie mogą podejmować działań lub decyzji w sprawach, w których występuje konflikt między ich osobistymi interesami, a szeroko rozumianym interesem publicznym.
 2. Konieczność podejmowania decyzji w obszarze potencjalnego konfliktu interesów, musi zostać zgłoszona do Komisji Etyki, która przekazuje swoją opinię w tej sprawie Zarządowi Krajowemu ORP, w celu podjęcia odpowiedniej decyzji.
 3. Przedstawiciele władzy ustawodawczej – posłowie, senatorowie i europosłowie wybrani z list ORP – nie mogą pełnić żadnych funkcji w organach władzy wykonawczej. Parlamentarzysta ORP powołany do pełnienia jakiejkolwiek funkcji w organach Państwa musi zrzec się mandatu.
 4. Radni wybrani do organów stanowiących samorządu terytorialnego z list ORP lub popieranych przez ORP, nie mogą pełnić żadnych funkcji w organach wykonawczych samorządu terytorialnego. Radny lub poseł Sejmiku powołany do pełnienia jakiejkolwiek funkcji w organach wykonawczych samorządu terytorialnego musi zrzec się mandatu.

VI. Generowania, zarządzanie i wykorzystanie informacji

 1. Władze ORP i jej pracownicy regularnie przygotowują raporty księgowe, prawne, finansowe, opinie, rezolucje, oświadczenia i inne dokumenty, dotyczące działalności ORP. Kodeks Etyki wymaga, aby były one rzetelne i uczciwie przygotowane, zgodnie ze stanem faktycznym i zawodowym obiektywizmem.
 2. Wszelkie dokumenty oznaczone adnotacją „do użytku wewnętrznego” są własnością ORP i nie mogą być przekazywane na zewnątrz partii.
 3. Osoby występujące z ORP nie mogą przekazywać informacji otrzymanych w czasie ich członkostwa lub pracy w organizacji.
 4. Niszczenie dokumentów może odbywać się jedynie zgodnie z prawem.
 5. W szczególności należy chronić:
  • Strategie i cele;
  • Programy komputerowe i bazy danych;
  • Listy członków i współpracowników ORP;
  • Informacje polityczne i sondażowe;
  • Dokumenty sądowe, umowy i zobowiązania.

VII. Obowiązki

 1. Wszyscy członkowie, pracownicy i przedstawiciele ORP mają prawo zgłaszać do Komisji Etyki uzasadnione wątpliwości dotyczące faktów, zdarzeń, transakcji i wszelkich innych działań mogących stanowić potencjalne naruszenie zasad etycznych ORP.
 2. Zakazane są jakiekolwiek działania odwetowe wobec osób przekazujących Komisji Etyki informacje dotyczące naruszania Kodeksu Etyki ORP.

VIII. Kary

 1. Naruszenie zasad Kodeksu Etyki ORP będzie skutkować upomnieniem, naganą lub usunięciem z szeregów ORP.
 2. O winie i rodzaju zastosowanej kary orzekać będzie Sąd Partyjny, na wniosek Komisji Etyki.

 

Niniejszy Kodeks Etyki został zatwierdzony przez Zarządy Stowarzyszeń będących inicjatorami powołania Obywatelskiej Rzeczpospolitej Polskiej.

Podpisy:

 1. Stowarzyszenie e-rzemiosło, z siedzibą w Kościanie:
 2. Stowarzyszenie Niepokonani 2012, z siedzibą w Legnicy:
 3. Stowarzyszenie Obywatele Środka, z siedzibą w Stargardzie: