Program Obywatelskiej RP

 

Obywatelska Rzeczpospolita Polska.

Forum polityczne obywateli i organizacji pozarządowych.

 

Program działania.

Podstawowym celem działania partii Obywatelska Rzeczpospolita Polska jest przywrócenie w Polsce zasad Państwa Obywatelskiego, co w szczególności oznacza likwidację aparatu Państwa tam, gdzie jest ono zbędne i ogranicza wolności obywatelskie i gospodarcze (na przykład poprzez paraliżującą biurokratyzację życia społeczno – gospodarczego), a wzmocnienie Państwa tam, gdzie jest ono konieczne, lecz niewydolne (na przykład w obszarze sądownictwa, prokuratury i bezpieczeństwa zbiorowego).

Przez Państwo Obywatelskie rozumiemy Państwo przyjazne, sprawiedliwe i racjonalne (racjonalnie zbudowane i zarządzane), które gwarantuje wolność jednostki, przestrzega praw człowieka i szanuje godność osoby ludzkiej.

Cel ten zamierzamy osiągnąć realizując następujący ramowy program działania.

 1. Wprowadzić w życie zapisaną w art. 4 Konstytucji RP zasadę, iż władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu, w szczególności poprzez oddanie faktycznej władzy Obywatelom, w wyniku stworzenia skutecznych mechanizmów demokracji bezpośredniej, takich jak wiążące niezależnie od frekwencji referendum, przeprowadzane obligatoryjnie na wniosek na przykład 50.000 osób.
 2. Zaprzestać ingerencji Państwa w zakres wolności osobistych obywateli, a w dziedzinach, w których Państwo w takie wolności zamierza lub musi wkraczać, pozostawić obywatelom decyzję, wyrażaną w referendum.
 3. Zakończyć wszelkie spory światopoglądowe i ideologiczne, poprzez pozostawienie społeczeństwu w tych obszarach decyzji wyrażanej w referendum. W tym celu przeprowadzić referendum rozstrzygające zbiorczo wszystkie zagadnienia legislacyjne, związane z kwestiami światopoglądowymi i ideologicznymi, zgłoszone przez obywateli i organizacje pozarządowe.
 4. Znieść ustawowe zakazy, nakazy i nadregulacje, administracyjne i prawne, ograniczające prawa i wolności obywatelskie oraz aktywność i przedsiębiorczość Polaków, a także znieść drakońskie kary finansowe i grzywny nakładane za naruszanie ustawowych zakazów, dokonując przeglądu całego systemu prawa obowiązującego w Polsce.
 5. Wprowadzić skuteczną kontrolę obywateli nad władzą ustawodawczą, poprzez:
  • Możliwość uchylenia każdej ustawy w drodze referendum.
  • Możliwość odwołania posła i senatora przez jego wyborców w trakcie kadencji.
  • Zakaz łączenia funkcji ustawodawczych z wykonawczymi, czyli zakaz pełnienia przez posła i senatora jakichkolwiek funkcji w urzędach centralnych oraz spółkach Skarbu Państwa.
  • Zniesienie immunitetu posła i senatora w przypadku popełnienia wykroczenia lub przestępstwa.
 1. Wprowadzić skuteczną kontrolę obywateli nad władzą wykonawczą, poprzez:
  1. Wprowadzenie w drodze referendum skutecznego mechanizmu usunięcia z urzędu Prezydenta RP, w przypadku naruszania przez niego prawa.
  2. Wprowadzenie odpowiedzialności personalnej urzędników i funkcjonariuszy publicznych za naruszenia prawa w wydawanych decyzjach i podejmowanych działaniach.
  3. Przywrócenie służby cywilnej w administracji, z konkursami na wszystkie stanowiska kierownicze.
  4. Przywrócenie konkursów do zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
  5. Wyszczególnienie i ograniczenie stanowisk politycznych w resortach, które będą podlegały obsadzie z klucza politycznego po wyborach.
 1. Wprowadzić skuteczną kontrolę obywateli nad władzą sądowniczą i wymiarem sprawiedliwości, poprzez
  • Rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.
  • Wybieranie Prokuratora Generalnego w wyborach powszechnych.
  • Reformę sądownictwa, mającą na celu:
   1. wprowadzenie ław przysięgłych do sądów karnych, administracyjnych oraz cywilnych;
   2. wywiązywanie się sądów i sędziów z obowiązku kontroli władzy ustawodawczej i wykonawczej;
   3. bezwzględne respektowanie praw człowieka i podstawowych wolności konstytucyjnych, w sporze obywatela z aparatem Państwa;
   4. radykalne skrócenie czasu postępowań sądowych;
   5. wprowadzenie funkcji sędziego pokoju i sędziego śledczego.
  • Wybory bezpośrednie Sędziów Pokoju i Prokuratorów Okręgowych, w wyborach lokalnych.
  • Radykalne uproszczenie systemu obowiązującego w Polsce prawa, w tym w szczególności systemu prawa podatkowego oraz formularzy deklaracji podatkowych dla osób fizycznych i prawnych, a także zastąpienie zaświadczeń urzędowych, oświadczeniami składanymi przez obywateli.
  • Wprowadzenie do systemu prawnego zasady domniemania zgodności z prawem wniosku lub zamierzeń gospodarczych, w przypadku niejasności lub sprzeczności przepisów obowiązującego prawa.
  • Utworzenie funduszu odszkodowawczego i powołanie Ławy Arbitrażu Społecznego, przyznającej odszkodowania obywatelom i przedsiębiorcom poszkodowanym bezprawnymi działaniami władz i sądów. Przywrócenie w systemie prawnym instytucji rewizji (apelacji) nadzwyczajnej, gdy wyrok narusza konstytucyjne prawa podmiotu.
  • Wprowadzenie bezpłatnego, efektywnego systemu pomocy prawnej, finansowanego z budżetu Państwa, dla najuboższych obywateli oraz dla przedsiębiorców, których przedsiębiorstwa zostały zniszczone w wyniku bezprawnych działań organów Państwa i sądów.
 1. Podnieść poziom zamożności społeczeństwa, poprzez odblokowanie rozwoju społeczno – gospodarczego kraju, w tym w szczególności poprzez przywrócenie pełni swobód gospodarczych i swobód obywatelskich, w wyniku uproszczenia prawa i w wyniku reformy administracji i wymiaru sprawiedliwości.
 2. Ograniczyć nadmierne obciążenia podatkowe i para-podatkowe oraz opłaty i daniny publiczne, w szczególności zlikwidować abonament radiowo – telewizyjny.
 3. Zredukować koszty funkcjonowania Państwa poprzez ograniczenie administracji i liczby urzędów centralnych oraz agencji rządowych.
 4. Sporządzić audyt stanu finansów publicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Na bazie audytu przygotować, z udziałem ekspertów, założenia do reformy:
  1. Systemu finansów publicznych, w celu racjonalizacji i ograniczenia zbędnych wydatków oraz zrównoważenia dochodów i wydatków;
  2. Systemu sądownictwa;
  3. Systemu opieki zdrowotnej;
  4. Systemu ubezpieczeń społecznych;
  5. Systemu bezpieczeństwa zbiorowego.
 6. Wzmocnić proces integracji europejskiej i poprawić relacje z krajami Europy, przy jednoczesnym aktywnym udziale w pracach na rzecz reformy struktur unijnych oraz odbiurokratyzowania i usprawnienia instytucji europejskich.
 7. Wzmocnić i chronić samorząd terytorialny, poprzez poszerzenie jego kompetencji i uprawnień, ograniczanych coraz bardziej przez władzę centralną.
 8. Przykładnie ukarać wszystkich, którzy w poprzednich kadencjach dopuścili się naruszenia Konstytucji RP i ograniczali nasze konstytucyjne prawa obywatelskie i gospodarcze.