DOKTRYNA POLITYCZNA

W dniu 13 maja 2017 roku, w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej, przy Al. Niepodległości 2 w Poznaniu, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele rzemiosła oraz trzech następujących organizacji pozarządowych (w kolejności alfabetycznej):

 1. Stowarzyszenie e-rzemiosło, z siedzibą w Kościanie;
 2. Stowarzyszenie Niepokonani 2012, z siedzibą w Legnicy;
 3. Stowarzyszenie Obywatele Środka, z siedzibą w Stargardzie.

Uczestnicy spotkania postanowili powołać do życia nową obywatelską partię polityczną i przystąpić do opracowania:

 1. Statutu partii;
 2. Programu partii;
 3. Kodeksu Etyki członków partii.

Jednocześnie uczestnicy spotkania przyjęli założenia doktryny politycznej nowej partii, jako podstawy do konstrukcji Statutu i programu partii.

ZAŁOŻENIA DOKTRYNY POLITYCZNEJ PARTII OBYWATELSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA.

 1. Uczestnicy spotkania podjęli decyzję o wsparciu organizacyjnym dla inicjatywy powołania nowej partii politycznej pod nazwą Obywatelska Rzeczpospolita Polska.
 2. Żadne ze stowarzyszeń nie traci swojej integralności, odrębności, ani niezależności, nie przekształca się w partię polityczną i nie zmusza żadnego ze swoich członków do wstępowania do partii.
 3. Stowarzyszenia wspierają jedynie inicjatywę powołania nowej partii, która będzie platformą polityczną, dla prezentowania programu, w którym realizowane będą cele naszych organizacji oraz postulaty obywatelskie, niemożliwe do zrealizowania bez zmiany systemu prawa, a ta nastąpić może jedynie w Parlamencie.
 4. Nie chcemy zastępować istniejących partii politycznych nową partią, która różni się od dotychczasowych wyłącznie innym przywództwem, z innymi wizjami, które tak samo jak dotychczasowe partie, chce arbitralnie narzucić społeczeństwu.
 5. Chcemy zmienić istotę systemu politycznego kraju. Chcemy zaproponować model, który będzie wzorcem dla innych krajów i wprowadzić go w drodze pokojowej, parlamentarnej rewolucji.
 6. Chcemy powołać nową partię, aby oddać faktyczną władzę Obywatelom, poprzez stworzenie skutecznych mechanizmów demokracji bezpośredniej, takich jak wiążące referendum przeprowadzane obligatoryjnie na wniosek określonej liczby osób. To obywatele, a nie politycy, powinni decydować, jakie chcą mieć Państwo i na jakich zasadach oparte.
 7. Chcemy radykalnie zerwać z modelem partii wodzowskich, w których członkowie partii nie mają żadnego wpływu na jej politykę, program i na bieżące decyzje. Nową partię zbudujemy oddolnie. Obywatele sami powołają Koła gminne i stworzą kolejne struktury – powiatowe, wojewódzkie i krajowe – działające kolegialnie, bez lidera, prezesów i zarządów, w których decyzje będą podejmowane większością głosów.
 8. Nie będziemy unikali, ani bali się słowa partia czy jakichkolwiek innych pozytywnych pojęć (np. obywatelskość, czy liberalizm) tylko dlatego, że zostały zohydzone, splugawione i zszargane przez ludzi kompromitujących polską politykę. Nie zamierzamy nikogo oszukiwać, realizując program stricte polityczny, pod szyldem bezpartyjnego komitetu wyborczego.
 9. Chcemy doprowadzić do odnowy moralnej polskiej polityki. Chcemy przywrócić sens i godność takim pojęciom jak polityk, polityka i partia polityczna, które dziś są synonimem zaściankowości i prostactwa, zacietrzewienia i zaślepienia, nietolerancji, nienawiści i agresji, bylejakości, nieudolności i niekompetencji.
 10. Chcemy budować nasz program, struktury i zasady działania, odwołując się do takich wartości, jak uczciwość, prawdomówność, praworządność, sprawiedliwość, kultura osobista, tolerancja i szacunek dla innych. Wprowadzimy Kodeks Etyki i usuniemy z naszych szeregów każdego, kto go naruszy.
 11. Podziały na prawicę i lewicę, to podziały XIX-wieczne, służące dzisiaj wyłącznie do skłócania i dzielenia wyborców. Dla nas rzeczywisty podział przebiega według odpowiedzi na pytanie, czy to sprawujący władzę politycy i urzędnicy mają kontrolować obywateli, czy obywatele mają kontrolować sprawujących władzę? Według takiego kryterium, po jednej stronie barykady jest dziś społeczeństwo obywatelskie, a po drugiej wszystkie bez wyjątku istniejące dotąd partie polityczne.
 12. Wszystkie kolejne ekipy polityczne po 1989 roku, stopniowo ograniczały nasze prawa obywatelskie i gospodarcze, poszerzając jednocześnie zakres swoich przywilejów. Wykształciła się nowa klasa panująca, która zapewniła sobie, uchwalanymi przez siebie przepisami prawa, praktyczną nieusuwalność i całkowitą bezkarność.
 13. My chcemy kontrolować rządzących, a władzę oddać Obywatelom, w formach demokracji bezpośredniej. Zaprosimy ekspertów, media i think-tanki do wypracowania modelu skutecznej kontroli społecznej nad władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Wypracujemy i wdrożymy model demokracji bezpośredniej, który będzie wzorcem dla świata. Świat wymaga radykalnych zmian, wymaga prawdziwej rewolucji obywatelskiej.
 14. Chcemy podnieść poziom zamożności społeczeństwa, poprzez odblokowanie rozwoju społeczno – gospodarczego kraju, w tym w szczególności poprzez przywrócenie pełni swobód gospodarczych i swobód obywatelskich, w wyniku uproszczenia prawa i w wyniku reformy sądów (prawdziwej, a nie politycznej).
 15. Chcemy wykształcić w Polsce nowoczesną, europejską klasę polityczną, której nie będziemy musieli się już więcej wstydzić. Chcemy wykształcić zawodowych polityków, którzy przestaną straszyć Europę i Świat zaściankowością rodem ze średniowiecznego skansenu, a którzy będą potrafili godnie reprezentować cywilizowaną, wykształconą, kulturalną, nowoczesną, przyjazną, otwartą, liberalną, demokratyczną, światłą i postępową Polskę.
 16. Powołamy Akademię Kultury i Sztuki Politycznej, w której wykształcimy młodych ludzi i przygotujemy ich do pełnienia zawodu polityka, w duchu służby społeczeństwu. Chcemy być wzorem dla innych krajów, a nie pośmiewiskiem dla całego świata.
 17. Chcemy, aby jak najszybciej skończył się czas nieudolności i niekompetencji maskowanej butą, zarozumiałością i pogardą dla inaczej myślących, czas okłamywania i oszukiwania wyborców, traktowania obywateli jak ludzi o niepełnych kwalifikacjach intelektualnych, defraudowania i marnotrawienia pieniędzy publicznych, łamania i naginania prawa, skłócania ludzi i dzielenia ich na lepszych i gorszych, czy obsadzania stanowisk ludźmi niekompetentnymi z nadania politycznego.
 18. Siedzibą partii będzie Poznań. Chcemy, aby wielkopolski patriotyzm gospodarczy, który przyczynił się do odzyskania niepodległości i odbudowy Polski po 123 latach niewoli, przejawiający się w gospodarności, zapobiegliwości, staranności i oszczędności, stał się symbolem i wzorcem dla naszego programu i dla projektowanych przez nas reform gospodarczych kraju.
 19. Odwołujemy się do wszystkich, a w szczególności do tych obywateli naszego kraju, którzy nie uczestniczą w wyborach uznając, że niczego nie są w stanie zmienić. Razem i solidarnie możemy pokazać siłę i determinację społeczeństwa obywatelskiego, które domaga się przywrócenia należnych mu praw i wolności, a ograniczenia przywilejów i bezkarności polityków i urzędników. Odwołujemy się do tych, którym bliskie są ideały społeczeństwa obywatelskiego, którzy:
  • nie chcą być dalej ogłupiani i oszukiwani przez cynicznych polityków, ze wszystkich bez wyjątku partii politycznych,
  • chcą przystąpić do koalicji rozumu, aby powstrzymać zalewającą nas ze wszystkich stron falę głupoty, niekompetencji i populizmu,
  • chcą odsunąć od władzy całą obecną tzw. „klasę polityczną” i pokazać politykom czerwoną kartkę.
 20. Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i wszystkich obywateli, którym nie jest obojętny los ich kraju oraz przyszłość ich dzieci, do współpracy. Musimy wziąć nasze sprawy we własne ręce. Bezczynnym przyglądaniem się niczego nie zmienimy. Wystarczy wypełnić Deklarację członkowską w formie kwestionariusza dostępnego obok na stronie internetowej.